پارت چهارم ارائه ایده ها در استارتاپ ویکند صنعتی اصفهان

در این بخش روز اول استارتاپ ویکند دانشگاه صنعتی اصفهان و بخش ارائه ایده های یک دقیقه ای خدمت شما ارائه می گردد این قسمت در چند پارت ارائه می گرددs
  • ۰ رتبه بندی
۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۰% ۰%