پارت دوم ، قسمت

اول برنامه کارآمد

سود بانکی مشکل اقتصاد ایران ، تولید یا تکنولوژی
حمید به نگار از مشکلات راه پیشرفت خود میگوید و از شکست هایی که دلیلی بر پیروزی یا دلیلی بر کندی مسیر بوده است
این مصاحبه را از دست ندهید

 

 

  • ۰ رتبه بندی
۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۰% ۰%