در این گفت و گو آقای حقیقی از خدمات باشگاه موفقان به اعضای خود می گویند باشگاه موفقان یک مرکز برای ارائه خدمات به مدیران و افراد موفق می باشد
  • ۱ امتیاز
۱ امتیازX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%